Електронската платформа за следење на спроведувањето на Програмата за децентрализација со Акциски План е изработена во рамките на проектот „Унапредување на локалното владеење“ финансиран од страна на Европската Унија и имплементиран од Програмата за развој на Обединетите нации во соработка со локални партнери.